Open Vld begrijpt de ongerustheid van de buurtbewoners van Brussels Airport, nadat de luchthaven haar plannen voorstelde om de capaciteit uit te breiden. Omdat de recente informatievergadering deze ongerustheid niet heeft weggenomen, heeft Open Vld-kamerlid Tim Vandenput gepleit voor een echte dialoog tussen Brussels Airport en de buurtbewoners en heeft hij twee alternatieven voorgesteld.
De luchthaven is immers één van de belangrijkste economische polen en werkgevers in de regio. We moeten haar dan ook alle groeikansen geven, maar wel steeds met oog voor de buurtbewoners en de leefbaarheid.

Het eerste alternatief bestaat erin de huidige drie startbanen uit te rusten met de nieuwste ILS-technologie. Die maakt mogelijk dat vliegtuigen sneller kunnen opstijgen en landen. Ook luchtverkeersleider Belgocontrol moet nieuwe instrumenten krijgen om de afhandeling van vliegbewegingen juister en in nauwe corridors te laten verlopen. Deze twee maatregelen kunnen op korte termijn genomen worden en zullen de capaciteit van de luchthaven vergroten.

Daarnaast willen we de oudere lawaaierige vliegtuigen nog meer weren. Brussels Airport Company doet dat al door duurdere tarieven te hanteren. Toch blijven er een aantal oudere vliegtuigen onze luchthaven aandoen. Hier moeten we meer inspanningen leveren.

Open Vld is voorstander van een uitbreiding van de capaciteit van onze luchthaven die, zoals gezegd, van groot economisch belang is. Maar dat hoeft dus niet noodzakelijk een fysieke uitbreiding te betekenen met onteigeningen tot gevolg. De twee voorstellen die kamerlid Vandenput aanbracht, zullen de leefbaarheid in de buurt niet in het gedrang brengen. We vragen dus om die twee ingrepen door te voeren, vooraleer verregaande scenario’s voor te stellen die de bewoners enkel en alleen ongerust maken.

Tot slot voegen we toe dat Brussels Airport Company als private onderneming wel plannen voor uitbreiding kan maken, maar dat het altijd de geijkte procedures zal moeten volgen als het daarmee verder zou willen gaan. Dat betekent onder andere dat er dan een milieu-effectenrapportage moet komen, met alternatievenonderzoek, wat de omwonenden toelaat hun opmerkingen te formuleren, en waar ook het lokale bestuur een belangrijke rol in kan spelen. Dit zal de basis vormen voor het verdere vergunningsproces, waarbij zeker rekening moet gehouden worden met de buurtbewoners, en de leefbaarheid. Daarvoor moet er uiteraard eerst een concrete aanvraag zijn, en die is er tot op vandaag niet.
 
(Auteur: Studiedienst Open VLD)