12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

BurgerForum TrekkerWe zijn een onafhankelijke groepering, los van iedere politieke of etnische strekking, samengesteld uit vrijwilligers die samen willen strijden tegen de uitbreiding van Brussels Airport, zoals voorgesteld in hun Strategische Visie 2040. Hierbij aansluitend komt nog de aanleg van een nieuw op- en afrittencomplex op de E40 en de nieuw geplande industriezone, waardoor er een drukke verkeersader door onze gemeente loopt en hiervoor opnieuw veel onteigeningen dienen te gebeuren. Aangezien dit alles ten kosten gaat van een hele leefgemeenschap, lokale economie, beschermt groen , kunnen we ons hier niet in vinden. Leden zijn bewonersverenigingen Zone-S, Decibel 25L, Sterrebeek2000, ook Natuurpunt en De Vlaamse Gaai.

Burgerforum Luchthavenregio, met maatschappelijke zetel te Erps-Kwerps, Diestbrugstraat 32, verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van vrijwilligers en sympathisanten in functie van de eigen communicatie.

Wij verbinden er ons toe om deze gegevens te beheren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend onder de Engelstalige afkorting GDPR.

We verzamelen enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt. Het gaat hier uitsluitend om contactgegevens, nodig om u te informeren over onze activiteiten of u uit te nodigen om mee te werken aan deze activiteiten. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven aan derden voor commerciële redenen. Wij werken niet samen met derde partijen om uw gegevens te verwerken. Indien wij dit in de toekomst zouden doen, zullen we hiervoor een verwerkingsovereenkomst sluiten en afspraken maken om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
 
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van nieuwsbrieven. Ze worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Wat zijn uw rechten in verband met uw persoonlijke gegevens?

U kan steeds uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn, opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren. U heeft het recht ‘vergeten’ te worden en dus uw gegevens te laten verwijderen. Indien u een klacht heeft in verband met de behandeling van uw persoonsgegevens, of vragen of bedenkingen bij deze privacyverklaring, dan vragen wij u direct met ons contact te nemen. U kan ons bereiken via dit contactformulier.
 
U heeft ook altijd de mogelijkheid klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit.
Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 8 mei 2018. Wanneer wij deze verklaring wijzigen, zullen we dit laten weten via onze website.

Het Burgerforum Luchthavenregio pleit

voor een stabiel en rechtszeker kader

dat leidt tot een duurzame ontwikkeling van de luchthaven, zonder uitbreiding

Wat vragen we aan de luchthaven en zijn aandeelhouders?

 • Begraaf de uitbreiding- en optimalisatieplannen. Zij zijn niet nodig om de capaciteit te verhogen. Los het probleem Brussel en het piekverkeer op een andere manier op
 • Denk niet alleen aan het profijt van uw (buitenlandse) aandeelhouders maar respecteer ook uw buren: ga voor een optimale groei, zonder extra overlast voor mens en natuur
 • Ga een bindend engagement aan voor afbouw van lawaai, (ultra-) fijn stof, CO² uitstoot, schadelijke lozingen enz. Enkel zo creëert u draagvlak voor groei bij de omwonenden
 • Stop het hoera-verhaal, communiceer eerlijk over uw toekomstplannen, geef geen overoptimistische cijfers over tewerkstelling en over de impact op onze levenskwaliteit
 • Geef de burger echte inspraak in uw toekomstplannen. Laat ons niet enkel kiezen tussen de pest en de cholera

Enkele concrete suggesties …

 • Maak vliegen tijdens de piekuren duurder, bijvoorbeeld via een veiling van de slots per opbod
 • Verbied onmiddellijk de meest lawaaierige en oude vliegtuigen
 • Laat tussen 23 en 7 u. enkel de minst lawaaierige vliegtuigen toe en bouw op korte termijn de nachtvluchten helemaal af, zoals in andere, grote Europese luchthavens
 • Onderteken een ambitieuze milieuconvenant
 • Bouw loodsen voor het proefdraaien
 • Gebruik meer gedifferentieerde luchthaventaksen om vliegtuigmaatschappijen aan te zetten tot vlootvernieuwing
 • Meet het grond- en luchtgeluid en communiceer de resultaten
 • Meet de uitstoot van CO² en (ultra-)fijn stof en communiceer de resultaten

Burgermanifest Luchthaven 2040 [2018]

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid

Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding.
 
Voor de ontwikkeling binnen de huidige infrastructuur
Uitbreiding is niet nodig
 
De luchthaven heeft ook in 2040 geen capaciteitsprobleem. Ze wil ruimtelijk uitbreiden om tijdens de piekuren meer vluchten te kunnen aanbieden. Vliegen tijdens de piek moet duurder worden. Het huidig baangebruik moet behouden blijven om het draagvlak van de luchthaven te verzekeren.

Voor een gezonde leefomgeving ...

Geen extra geluidshinder. Geen inname van open ruimte. Groeiend luchtverkeer kan enkel indien de overlast voor mens en natuur niet stijgt. Voor een gezonde nachtrust eisen wij bovendien een afbouw van de nachtvluchten.
De sterke stijging van de klimaatimpact van de luchtvaart moet stoppen: beperking uitstoot CO² en (ultra-) fijn stof, belasting op kerosine, BTW op vliegtuigtickets,... Gesubsidieerd vliegen is niet langer verantwoord. Overheden en BAC moeten hiertoe concrete engagementen aangaan.

… in Vlaanderen en in Brussel

Door de uitbreiding naar het Oosten, kan Brussel - met z’n boetes - ontweken worden waardoor meer vluchten over Vlaams-Brabant komen. Vlaams-Brabant belasten om Brussel te ontzien, is onaanvaardbaar. Wij vragen daarom uniforme geluidsnormen.

Geen verzwaring van het verkeersinfarct

Extra passagiers, cargo en bedrijven brengen extra verkeer mee in een regio die al geteisterd wordt door files. De luchthavenuitbater rekent op de belastingbetaler om het verkeersinfarct op te lossen, door bijkomende ontsluiting en meer openbaar vervoer. Voor de aandeelhouder de winst, voor de burger de kost. Wij vragen een globaal mobiliteitsplan, geen extra wegverkeer of bijkomende toegangswegen maar meer openbaar vervoer mét financiële inbreng van de luchthaven.

Voor nieuwe jobs, maar komen die er echt?

De luchthaven belooft dubbel zoveel jobs maar realiseerde in het verleden haar eigen voorspellingen niet. En, héél belangrijk, wegen die veronderstelde extra jobs op tegen de maatschappelijke kost ervan? Wij vragen een onafhankelijke doorlichting van de cijfers en een onafhankelijke analyse van de kosten en de baten van het plan 2040.

Voor een maatschappelijk draagvlak

Welke luchthaven willen wij in het drukbevolkte hart van Europa? Waar mensen zich vestigden op basis van de gekende overlast. Evenwicht tussen economie en leefbaarheid vraagt duidelijke keuzes. Een democratisch debat hierover, gestuurd door de overheid in plaats van een internationaal privébedrijf, moet uitmonden in een maatschappelijk gedragen visie. Enkel zo kunnen we komen tot een wettelijk kader dat eindelijk stabiliteit biedt voor iedereen.

Burgerforum Luchthavenregio, januari 2018      

http://www.burgerforum-luchthavenregio.be/
 

Iedereen die denk een steentje te kunnen bijdragen aan hetgeen we willen bereiken, die mee wil werken aan praktische zaken die bij actievoeren komen kijken, iedereen die zijn of haar ideeën omtrent dit probleem wil delen met de achterban, iedereen is welkom als vrijwillig actief lid van ons Forum.

dB25L   Zone S   Sterrebeek 2000      

Met steun van de gemeentes Kortenberg en Steenokkerzeel